Etisk handel Norge

10.02.2024

0

Emcom er et stolt medlem av Etisk handel Norge, en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Formålet til Etisk Handel Norge er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, dyr, samfunn og miljø.

 

Gjennom medlemskapet i Etisk Handel Norge får vi vår egen dedikerte rådgiver som har høy faglig kompetanse innen bærekraftig forretningspraksis. Vedkommende er en svært nyttig sparringspartner og ressurs som hjelper oss i vårt arbeid med bærekraft. Vi får gjennom medlemskapet også tilgang til en rekke kurs, seminarer, maler og andre ressurser som bidrar til å øke vår kompetanse og gjøre arbeidet enklere.

 

Konkret får vi bistand til å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon av varer gjennom aktsomhetsvurderinger.  En viktig del av hele prosessen er å skrive og publisere en årlig rapport som bl.a. skal redegjøre for mål, status og fremdrift. Ressursene som vi får tilgang til hos Etisk Handel Norge hjelper oss også i dette arbeidet.


Våre retningslinjer innen etisk handel (Code of Conduct):

Interne retningslinjer

Retningslinjer for leverandører


Våre rapporter:

Redegjørelse for rapporteringsåret 2023

Miljøregnskap

10.02.2024

0

Emcom som selskap ønsker å bidra med klimatiltak og redusere utslipp som skyldes vår virksomhet. Vi har derfor startet med å lage et eget klimaregnskap. Det vil gi oss en oversikt over hvilken innvirkning Emcom har på klimaet og hvilke tiltak som kan settes inn. Vertkøyet som vi bruker, følger bransjestandarden GHG-protokollen.

 

Vårt utslipp består av eget energiforbruk i våre lokaler (strømforbruk) og andre indirekte utslipp i forbindelse med produksjon av varer, transport av varer, avfallsbehandling og reiser. Hoveddelen av vårt utslipp gjelder produksjon av de prduktene som vi importerer og distribuerer, samt transport av disse. 

 

Klimapåvirkning er regnet om til CO2-ekvivalenter («CO2e»); dette gjør at man kan legge sammen tallene for å få en estimert sum av klimapåvirkning. 

 

Vårt mål fer å redusere våre utslipp med 10%  årlig.

 

Klimaregnskap for 2023

EE-avfall og batterier

10.02.2024

0

Emcom er medlem av RENAS som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall, samt batterier. Du som privatperson kan levere EE-avfall av samme type som vi selger, gratis til oss. Samme type avfall kan du også levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner for gjenvinning.

 

Miljøsertifikat EE-produkter

Miljøsertifikat batterier

Grønt punkt

10.02.2024

0

Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge som er hele Norges retursystem for emballasje. De sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong, bølgepapp og treemballasje.

 

Medlemsbevis

 

Antikorrupsjon

10.02.2024

0

Emcom har nulltoleranse for korrupsjon, og skal arbeide aktivt med etikk, herunder antikorrupsjon.

 

For samfunnet kan korrupsjon være skadelig på flere måter. Blant annet kan korrupsjon føre til at ressurser anvendes på andre måter enn de er ment, for eksempel ved at det velges andre løsninger enn de som er best egnet, og dermed true eller skade fellesskapsverdier slik som tilliten til demokratiet og rettsstaten. Videre kan det ødelegge markedsmekanismer og svekke den økonomiske stabiliteten. Korrupsjon er også skadelig for den enkelte bedrift. Det kan true eller skade private økonomiske interesser, og det er få saker som er så uheldig for tillit og omdømme som korrupsjon. Korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven skal dermed særlig verne hensynet til den frie konkurranse og lojalitet i privat sektor og tilliten til rettsstaten og demokratiet.

 

Samtlige ansatte og styret i Emcom skal gjøres kjent med Emcoms prinsipper og må signere på Emcoms etiske retningslinjer, hvor antikorrupsjon er et viktig punkt. Det samme kreves av Emcoms leverandører og forretningsforbindelser, som må signere på Emcoms retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct).

 

Emcom er medlem av Etisk handel Norge, en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Formålet til Etisk Handel Norge er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, dyr, samfunn og miljø. Alle medlemmer er forpliktet til årlig å rapportere om fremdrift på etisk handel, hvor blant annet korrupsjon er en viktig del.

 

Hovedprinsipper

 • Vi skal følge norsk lov som forbyr alle former for korrupsjon.
 • Vi skal drive virksomhet rettferdig, ærlig og transparent.
 • Vi skal arbeide aktivt for å forebygge, unngå og avdekke alle former for korrupsjon, blant annet gjennom opprettelse og revisjon av et antikorrupsjonsprogram og ved å kommunisere Emcoms etiske retningslinjer både internt og eksternt og ved allmenn tilgang til Emcoms varslingskanal.
 • Alle ansatte plikter å bistå med å bekjempe korrupsjon, blant annet ved å delta jevnlig i firmaets opplæringsprogram.
 • Vi skal ikke gi eller tilby bestikkelser, gaver, ytelser, tjenester eller andre begunstigelser, enten direkte eller indirekte, og heller ikke medvirke til slik adferd, for å oppnå en utilbørlig fordel for oss selv eller andre.
 • Gaver som gis og mottas skal ha en minimal økonomisk verdi.
 • Vi skal ikke kreve eller akseptere bestikkelser, gaver, ytelser, tjenester eller andre begunstigelser, enten direkte eller indirekte, og heller ikke medvirke til slik adferd, for å oppnå en utilbørlig fordel for oss selv eller andre.
 • Gaver som gis og mottas skal ha minimal økonomisk verdi.
 • Det skal utvises særlig aktsomhet i omgang med offentlige tjenestepersoner og andre personer i særskilte tillitsposisjoner. Dersom korrupsjon involverer offentlig tjenesteperson eller person i særskilt tillitsposisjon, kan den etter omstendighetene anses som grov og ha en strafferamme på 10 år fengsel.
 • Vi skal ikke gjøre forretninger med aktører som er kjent eller mistenkes for korrupsjon. Emcoms etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct) skal være et fast vedlegg til alle avtaler..
 • Alle transaksjoner skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art.

 

Rapportering ved mistanke om mulig korrupsjon

Alle ansatte og styremedlemmer som representer Emcom og som blir oppmerksomme på mulig korrupsjon eller andre brudd på våre etiske retningslinjer, kan rapportere gjennom én av tre varslingskanaler:

 

 • Gjennom nærmeste leder eller daglig leder.
 • Gjennom styreleder.
 • Gjennom varslingskanalen mittvarsel.no hvor man kan varsle anonymt eller med navn. Det er advokat Karoline Nilsson Hollund i TYR Advokatfirma som administrerer og mottar varsler i mittvarsel.no. Både ansatte, ledelse, våre leverandører og lokalsamfunn kan varsle gjennom mittvarsel.no. Advokat Hollund har fullmakt til å behandle og formidle varsler til riktige instanser og på en måte som ivaretar varslerens rettssikkerhet.  

 

Varsler kan velge å være anonym, men det er en fordel at kontaktopplysninger legges ved slik at Emcom kan kontakte varsler dersom det er behov for mer informasjon. Varslerens identitet er en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets som behandler varselet.