0

Parkeringsløsning

Halden kommune ønsker å analysere hvordan dagens parkeringsplasser blir utnyttet. Til dette har de tatt i bruk kameraer som overfører bilder via 4G-nettet til et analyseprogram.

Parkeringsarealer i et bysentrum er ofte et knapphetsgode. Med sterkere ønske om økt andel boliger i sentrum, samtidig som man også ønsker handel, arbeidsplasser og servicetilbud lokalisert i samme området, blir det ofte konflikter mellom de ulike brukergruppene. Parkeringsarealer er i likhet med byggearealer attraktive og har dermed stor verdi. Mange byer ønsker å omdisponere deler av byrommet fra trafikk og parkering til oppholdsrom for innbyggere og tilreisende.

 

Halden har om lag 1.700 offentlige parkeringsplasser i sentrum, og om lag samme antall private. Disse plassene legger beslag på et stort areal. Avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune har ønske om å redusere antall parkeringsplasser på Halden torg med ca. 10%. Fjerning av parkeringsplasser i et bysentrum skaper vanligvis store konflikter, ofte på bakgrunn av manglende kunnskap om parkeringsmønsteret.

 

For at kommunen skal kunne ta de rette beslutningene, er det nødvendig å lære mer om dagens bruksmønster på de aktuelle parkeringsplassene. I motsetning til bebyggelse har parkeringsarealer ofte liten utnyttelse i store deler av døgnet.

 

UTFORDRINGEN
Hvordan blir dagens parkeringsplasser utnyttet?

Bruksendring i bysentrum vil alltid bære med seg noen utfordringer. Fjerning av parkeringsplasser er et typisk punkt hvor det er mange meninger. Noen vil hevde at det er for få tilgjengelige plasser som det er, og at det vil skape problemer for tilreisende dersom antallet blir redusert ytterligere.

 

For kommunen som skal disponere arealet, er det derfor viktig å ha konkrete tall på hvordan dagens parkeringsplasser blir utnyttet.Halden torg blir i dag brukt som et parkeringsområde med kapasitet til drøyt 90 biler. Dersom kommunen ønsker å omdisponere deler av dette arealet, trenger de et solid tallgrunnlag.

 

 "Vårt utgangspunkt var å se om vi kan få en bedre utnyttelse av disse parkeringsarealene ved å bruke teknologi som administrer parkeringen i bysentrum bedre. Ønsket er å redusere antall plasser for å frigjøre til bebyggelse, parker og aktivitet.  For å kunne vurdere bruk, behov og komme med forslag til løsninger måtte vi ha informasjon."

- Espen Sørås, Spesialrådgiver, Avdeling for samfunnsutvikling, Halden kommune

 

LØSNING
Kameraer med overføring av bilder via Telenor sitt 4G-nett til analyseapp

For å dekke hele torget er det satt opp tilsammen tre kameraer på to forskjellige plasseringer. Det var ikke mulighet for fysisk nettverk der kameraene ble plassert, så bilder fra kameraene blir overført hvert 30. sekund via mobilnettet til analyseverktøyet, Parkinto.
Selskapet bak Parkinto, Smartiple, leverer visualisering og statistikk tilbake til kommunen.

 

 

RESULTAT
Kontinuerlig bildeinformasjon gir statistikk over utnyttelsen

Bildene som overføres fra kameraene og deretter bearbeides av analyseverktøyet, gir Halden kommune viktig bakgrunnsmaterialet for å ta de riktige beslutningene om hvordan parkeringsarealene skal utnyttes i årene fremover. 

 

"Allerede etter få måneder har vi fått helt ny informasjon på parkeringsmønsteret, samtidig som noen synsinger har blitt bekreftet og andre motbevist. Vår tanke nå er å se på utvidelsesmuligheter for andre steder i sentrum. Dette gir oss muligheter i planleggingen."

- Espen Sørås

 

 "Halden kommune ønsker å være en svært innovativ kommune. Denne løsningen er et bidrag til at kommunen i større grad kan fatte beslutninger basert på fakta fremfor antagelser"

- Øyvind Stokseth, leder for innovasjon og smart city, Halden kommne

 

13.07.2022